Υποτροφίες για ξένους υπηκόους για μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

ENGLISH

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) προκηρύσσει πενήντα (50) θέσεις υποτροφιών για
ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων και
σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Nα είναι αλλογενείς ή ομογενείς, δηλαδή να μην έχουν ελληνική υπηκοότητα.
2. Να μην έχουν διπλή ιθαγένεια (ξένη και ελληνική).
3. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου του εξωτερικού.
4. Ηλικία έως 40 ετών την 01/01/2017.
5. Να μην είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.
6. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας που θα αποκτήσουν, μετά τον συγκεκριμένο κύκλο
παρακολούθησης, να διευκολύνει την εργασία τους ή την προώθηση της ελληνικής
γλώσσας και πολιτισμού στο εξωτερικό.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις έως την προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων.
Η προθεσμία υποβολής φακέλου λήγει στις 11/09/2017 (ημερομηνία σφραγίδας
ταχυδρομείου και ηλεκτρονικής υποβολής).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία διαρκεί υποχρεωτικά οκτώ (8) μήνες (είναι συνεχής) και χορηγείται
αποκλειστικά για την παρακολούθηση ειδικού κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων ελληνικής
γλώσσας και πολιτισμού, σε ένα από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Ελλάδας, το οποίο
ορίζεται από το Ι.Κ.Υ., μετά από διαδικασία επιλογής (κατά κύριο λόγο στα Πανεπιστήμια
Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Κρήτης).
Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο 2017 και ολοκληρώνονται τον Μάιο 2018.
Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών το ελληνικό Πανεπιστήμιο χορηγεί σχετικό
πιστοποιητικό. Εάν δεν συμπληρωθεί η οκτάμηνη παρουσία και συμμετοχή του υποτρόφου
στο Πρόγραμμα δεν θα χορηγείται το σχετικό πιστοποιητικό.

Συνοπτική περιγραφή του Προγράμματος
α) Ελληνική γλώσσα
Το Πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας
και τον αριθμό των συμμετεχόντων. Προς τούτο, δημιουργούνται, συνήθως, τμήματα για
αρχαρίους, μεσαίους και προχωρημένους.
Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν στα τμήματα μετά από γραπτή δοκιμασία.
β) Ιστορία και Πολιτισμός
Οι υπότροφοι θα παρακολουθήσουν διαλέξεις σε θέματα που αφορούν την ελληνική
ιστορία, πολιτισμό και τέχνη και θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα
πραγματοποιηθούν σε αξιοθέατα στην πόλη υλοποίησης του προγράμματος καθώς και σε
άλλες περιοχές της Ελλάδας ιστορικού ενδιαφέροντος.
γ) Πολιτιστικό πρόγραμμα
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενεργή συμμετοχή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Η υποτροφία περιλαμβάνει:
1. Δωρεάν διαμονή και σίτιση (σε εστίες ή χώρους που καθορίζονται από το
Πανεπιστήμιο που αναλαμβάνει το πρόγραμμα).
2. Κάλυψη διδάκτρων και λοιπών λειτουργικών δαπανών.
3. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης και μόνο σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να
έχουν εφοδιαστεί με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης-Ασθένειας από τον οικείο
ασφαλιστικό φορέα της χώρας προέλευσής τους.
4
4. Μηνιαίο χορήγημα εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ (καθαρό ποσό) για τα προσωπικά
έξοδα κάθε υποτρόφου.
5. Εφάπαξ ποσό διακοσίων (200,00) ευρώ ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης.

Αιτήσεις στη σελίδα του ΙΚΥ

View Comments (0)

Leave a Reply

GREEK.WORLD 2020 © All Rights Reserved 

TOP